Early Photo Art: Michel Montecrossa & Mirakali

Early Photo Art: Michel Montecrossa & Mirakali

Michel Montecrossa Homepage: www.MichelMontecrossa.com

Mirakali: www.Mirakali.net

Become Michel Montecrossa’s friend on facebook: www.facebook.com/michel.montecrossa

Nostalgia